Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1.1. Καλώς ήλθατε στον Ιστότοπο «www.spotlightpos.com». Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου «www.spotlightpos.com» (εφεξής ο «Ιστότοπος»), ο οποίος ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «SPOTLIGHTPOS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE»  και διακριτικό τίτλο «SPOTLIGHTPOS HELLAS», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, στην Αθήνα (ΑΡΙΣΤΑΙΟΥ 25- 27, ΑΘΗΝΑ, 11636), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 131085703000, Α.Φ.Μ. 800590071 (εφεξής απλώς «SPOTLIGHTPOS» ή απλώς «Εταιρεία»/ «εμείς»).Οι τυχόν ειδικότεροι όροι χρήσης που ισχύουν για ορισμένο τμήμα ή λειτουργία (συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών) του Ιστότοπου (Όροι και Προϋποθέσεις Συμφωνίας Παραχώρησης Άδειας Χρήσης / Όροι Πώλησης), η Πολιτική Ιδιωτικότητας και η Πολιτική Cookies (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), όπως θα τροποποιούνται και ισχύουν από καιρού εις καιρόν, αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο σε εσάς τον χρήστη τον Ιστότοπο, ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη στον Ιστότοπο και διέπουν την πλοήγηση, τη χρήση και την έννομη σχέση σας με την SPOTLIGHTPOS και τις υπηρεσίες προβολής που αυτή παρέχει μέσω του Ιστότοπου. Οι Όροι Χρήσης αναφέρονται και ισχύουν για το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου σε εσάς τον χρήστη, καθώς και στο σύνολο των υπηρεσιών που τυχόν προστεθούν στο μέλλον και θα παρέχονται μέσω του Ιστότοπου. Πριν συνεχίσετε την πλοήγηση στον Ιστότοπο, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης, οι οποίοι αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση) ανάμεσα στη SPOTLIGHTPOS και εσάς.

1.2. Με την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο, στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχει, εσείς, ο χρήστης του Ιστότοπου, ανεπιφύλακτα δηλώνετε και διαβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης και το κατανοείτε. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή/και με το σύνολο των Όρων Χρήσης θα πρέπει να σταματήσετε την πλοήγηση στον Ιστότοπο και να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού.

1.3. Η SPOTLIGHTPOS δικαιούται να απαγορεύει τη χρήση του Ιστότοπου και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών του σε περίπτωση μη τήρησης από τον χρήστη των Όρων Χρήσης του Ιστότοπου και της κείμενης νομοθεσίας.

1.4. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία για οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του Ιστότοπου και των Όρων Χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail:info@spotlightpos.com, ενώ επίσης μπορείτε επικοινωνήσετε εγγράφως στην ταχυδρομική μας διεύθυνση, να μαςκαλέστε τηλεφωνικώς (+30 210 3256600) ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του Ιστοτόπου.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

2.1 Απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ο χρήστης τον Ιστότοπο για να βλάψει τρίτους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, καθώς και τα δικαιώματα αυτών, ενδεικτικά αναφερομένων των δικαιωμάτων τους περί προστασίας βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης απαγορεύεται να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο, να χρησιμοποιήσει μη εξουσιοδοτημένα μέσα με σκοπό να τροποποιήσει το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, ή να παρέμβει στη λειτουργία του με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα πρόσβασης σε τοποθεσίες web μέσω του Ιστοτόπου, τεκμαίρεται αμάχητα η ανεπιφύλακτη αποδοχή ότι η SPOTLIGHTPOS δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και γενικότερα για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτές.

2.2. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη υποστεί ο Ιστότοπος, καθώς και τρίτοι, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, τη μορφή και την ονομασία αυτής, ως συνέπεια, άμεσα ή έμμεσα, της παραβίασης οποιουδήποτε όρου των παρόντων από τον χρήστη.

2.3.Η χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού προϋποθέτει ότι εσείς, ο χρήστης, έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικία, έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα και έχετε αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί σε περίπτωση που προβαίνετε στη χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου από τους τρίτους για τους οποίους ενεργείτε.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3.1 Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (βιομηχανικής και πνευματικής), όλων των άυλων αγαθών ανεξαρτήτως του αν έχουν καταχωρηθεί ή όχι, όπως όλως ενδεικτικώς των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, δομής και του «look & feel», αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία της SPOTLIGHTPOS ή/και τρίτων συνεργατών της και προστατεύεται από τις οικείες διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα από τα άυλα αγαθά (και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας) δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, εκχώρησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί και να παρουσιαστεί στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν έχετε εκ των προτέρων εγγράφως την συναίνεση της SPOTLIGHTPOS ή του τρίτου, δικαιούχου ή αδειούχου των δικαιωμάτων.

3.2. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι δεν έχετε το δικαίωμα να αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, μεταπωλείτε ή/και εκμεταλλεύεστε εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, με τη ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρείας μας (SPOTLIGHTPOS) σχετικά με την άσκηση των αξιώσεων και των δικαιωμάτων της κατά του προσώπου που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο αυτόν τον όρο.‍

4. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

4.1. Στους Όρους Χρήσης τίθεται το πλήρες περιεχόμενο των υποχρεώσεων και της ευθύνης της SPOTLIGHTPOS αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχει μέσω του Ιστότοπου, εκτός αν διαφορετικά συμφωνείται σε τυχόν ειδικότερους όρους. Tο περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Ιστότοπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συναγόμενη από την SPOTLIGHTPOS με οποιοδήποτε τρόπο.

4.2. Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος της SPOTLIGHTPOS, η SPOTLIGHTPOS δεν εγγυάται, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση και δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη (αστική ή ποινική) εκτός των ρητώς οριζομένων στους Όρους Χρήσης και για οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε στον χρήστη από τη χρήση του Ιστότοπου ή/και από τις παρεχόμενες από τους Παρόχους Υπηρεσιών υπηρεσίες (όπως ενδεικτικά δεν φέρει ευθύνη για την καταλληλότητα, διαθεσιμότητα, επάρκεια, ασφάλεια των προϊόντων/υπηρεσιών των Παρόχων Υπηρεσιών).

4.3. Η SPOTLIGHTPOS υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας - στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο - δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης του Ιστότοπου ή οποιοσδήποτε τρίτος (περιουσιακή ή μη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής και αιτίας):

(α)   από την χρήση/παροχή των υπηρεσιών και των περιεχομένων του Ιστότοπου, στην οποία χρήση προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των  Όρων Χρήσης, ή/και

(β)   συνεπεία των ενεργειών οποιουδήποτε χρήστη του Ιστότοπου κατά παράβαση των Όρων Χρήσης, των ενδεχόμενων ειδικότερων συμφωνηθέντων όρων μεταξύ της SPOTLIGHTPOS και του χρήστη, και της κείμενης νομοθεσίας,

(γ)   λόγω ανωτέρας βίας και συμβάντων εκτός της σφαίρας επιρροής της SPOTLIGHTPOS, όπως τυχόν μη διαθεσιμότητα ή σφαλμάτων του Ιστότοπου και των περιεχομένων και υπηρεσιών αυτού (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: μη διαθεσιμότητα του διαδικτύου, διακοπή παροχής ρεύματος, βλάβη τεχνολογικού εξοπλισμού, βλάβη τηλεπικοινωνιών) ή άλλους τεχνικούς λόγους ή σε λόγους που να σχετίζονται με την τεχνική συντήρηση του Ιστότοπου,

(δ)  λόγω παράνομων πράξεων ή παραλείψεων παρόχων ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένων (π.χ. παράνομη επέμβαση, προσβολή Ιστοτόπου, τροποποίηση του Ιστότοπου χωρίς τη συναίνεση της SPOTLIGHTPOS),

(ε)  λόγω πληροφοριών και υλικού που είναι διαθέσιμο στον Ιστότοπο και παρέχεται από τρίτους συνεργάτες της SPOTLIGHTPOS ή είναι παραχωρηθέν στην SPOTLIGHTPOS δυνάμει σχετικής αδείας ή έχει συλλεγεί από τρίτες πηγές (π.χ. τρίτους παρόχους υπηρεσιών- συνεργάτες), τις οποίες δεν ελέγχει η SPOTLIGHTPOS,

(στ)  λόγω σχολίων ή/και άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύεται από οποιονδήποτε τρίτο ή χρήστη στον Ιστότοπο.

4.4. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούν μέσω ή ως αποτέλεσμα της χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και για τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις των εν λόγω συναλλαγών.

4.5. Με την επιφύλαξη τυχόν κανόνων αναγκαστικού δικαίου της κείμενης νομοθεσίας, η ευθύνη προς αποζημίωση της SPOTLIGHTPOS έναντι του χρήστη ή τρίτου για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης της αδικοπραξίας) αποκλείεται.

4.6. Συμφωνείτε να διατηρείτε αβλαβή και να αποζημιώνετε την SPOTLIGHTPOS από οποιαδήποτε ευθύνη, αξίωση, ζημία και δαπάνη σε περίπτωση παράβασης από εσάς των Όρων Χρήσης και που εξαιτίας της εν λόγω παράβασης προκλήθηκαν τα προαναφερόμενα στην SPOTLIGHTPOS.

5. ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

5.1. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners ή με άλλον τρόπο σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων παρόχων υπηρεσιών, των οποίων τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους η SPOTLIGHTPOS δεν ελέγχει.

5.2. H SPOTLIGHTPOS σε καμία περίπτωση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα ή την ορθότητα των σελίδων και λειτουργιών του δικτυακού τόπου οποιουδήποτε τρίτου μέρους, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον επισκέπτη/χρήστη μέσω συνδέσμων, links ή banners. Επομένως, σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει κατά τη διάρκεια επίσκεψης ή χρήσης τέτοιων σελίδων/λειτουργιών, ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τους υπευθύνους των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων που θα είναι υπεύθυνοι για αυτές τις λειτουργίες.

5.3. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι η SPOTLIGHTPOS προσυπογράφει ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις λειτουργίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στις οποίες αναφέρονται οι επισκέπτες/χρήστες ή στις οποίες ο παρόν Ιστότοπος συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο.

5.4. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η SPOTLIGHTPOS δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, την ονομασία και τη μορφή αυτής, την οποία μπορεί να έχετε υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των παραπάνω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εμπιστοσύνης επέδειξε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους παραπάνω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

5.5. Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου και πολιτική για τα cookies των εν λόγω ιστότοπων και να κρατάτε ένα αντίγραφο αυτών.

6. ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ

6.1. Το περιεχόμενο σχολίων που έχουν δημοσιευτεί από εσάς στον Ιστότοπο, ή μέσω αυτού, πρέπει να είναι ακριβές, αληθινό και νόμιμο και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ δεν θα πρέπει να παραβιάζει δικαιώματα της SPOTLIGHTPOS ή τρίτων.

6.2. Η SPOTLIGHTPOS δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε σχόλιο αναρτήθηκε από οποιονδήποτε χρήστη, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε σχόλιο κρίνει ότι παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

7.1. Οι Όροι Χρήσης, κάθε τροποποίησή τους, καθώς και όλα τα θέματα που αφορούν τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την SPOTLIGHTPOS (και μέσω αυτού του Ιστότοπου) διέπονται και ρυθμίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

7.2. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα σε εσάς και την SPOTLIGHTPOS από τη χρήση από εσάς του Ιστότοπου τα δικαστήρια του Δήμου Αθηναίων είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που σχετίζεται με τους Όρους Χρήσης και τον Ιστότοπο. H αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Δήμου Αθηναίων περιλαμβάνει επίσης ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινές διαταγές και διενέξεις που πηγάζουν από αδικοπραξία.

7.3. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

7.4. Οι Όροι χρήσης παρέχονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας θα υπερισχύει η ελληνική.

7.5. Τυχόν καθυστέρηση στην άσκηση ή αποχή από την άσκηση κάποιου δικαιώματος της SPOTLIGHTPOS σε καμία περίπτωση δεν θα συνεπάγεται ή θα ερμηνεύεται ως παραίτησή της από τον εν λόγω δικαίωμα.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον Ιστότοπο.

Κάνε τη διαφορά. Μπες στο Spotlight.

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για ένα γρήγορο demo, και δείτε πώς το Spotlight θα βοηθήσει την επιχείρησή σας να λάμψει.

Καλέστε μας στο +30 210 3256600